Salmos: Lei da natureza

postado em: Salmos | 1

Shizen no Setsuri Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. Daishizen seifuku sento hokorikeru hito itsushika ni seifuku sarekeri. Lei da natureza Eternamente … leia mais

Salmos: Gratidão

postado em: Salmos | 2

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru Kami no mihikari kakaburite yori. Hito no mi no tootoki wake wa momo no … leia mais

Salmos: Lapidar a alma

postado em: Salmos | 2

Mitama Migaki Waga mitama migakaren to shite Ookami wa maga tou toishi mochii tamau mo. Tama migaki kokoro kiyomete yo wo sukuu tootoki miwaza ni isoshimeyo mina. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru waza no hito … leia mais

1 2 3 4 83