Salmos: Ley de la naturaleza

Publicado en: Salmos @es | 0

Shizen no Setsuri Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. Daishizen seifuku sento hokorikeru hito itsushika ni seifuku sarekeri. Ley de la Naturaleza … Leer más

1 2 3 4 11