Avisos

Salmos: Ciego

Meshii

Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo.

Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru.

Sakashira no koto ni kizukanu meshiira no manako hirakan Kami no hikari ni.

Ciego

¡Personas ciegas! ¡Sólo creéis en principios equivocados! Buscad… Continue reading

Página 1 de 30123456789...Última »

Destacados

Meishu Sama

Johrei

Clases del Reverendo Nakahashi

Templo Luz del Oriente

Construcción de la Torre de Miroku