Agricultura da Grande Natureza

Daishizen noohoo Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. … Leia Mais

O homem de princípios

Mabito Eiketsu to yoni tataeraruru hito yori mo bannin shitau hito nozomu ware. Hito no yo no kuraku no moto wa mina ono ga te mote … Leia Mais

Gratidão

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru … Leia Mais

Lapidar a alma

Mitama Migaki Waga mitama migakaren to shite Ookami wa maga tou toishi mochii tamau mo. Tama migaki kokoro kiyomete yo wo sukuu tootoki miwaza ni isoshimeyo … Leia Mais

Salmos: Gratidão

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo … Leia Mais

Salmos: Cegos

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. … Leia Mais

1 2 3 4 5