Gratidão

postado em: Salmos | 2

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru … Leia Mais

Lapidar a alma

postado em: Salmos | 2

Mitama Migaki Waga mitama migakaren to shite Ookami wa maga tou toishi mochii tamau mo. Tama migaki kokoro kiyomete yo wo sukuu tootoki miwaza ni isoshimeyo … Leia Mais

Salmos: Gratidão

postado em: Salmos | 1

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo … Leia Mais

Salmos: Cegos

postado em: Salmos | 1

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. … Leia Mais

1 2 3 4 5