Salmos: Gratidão

postado em: Salmos | 1

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo … Leia Mais

Salmos: Cegos

postado em: Salmos | 1

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. … Leia Mais

1 2 3 4 5