Salmos

Salmos: Arte da salvação

Sukui no waza Ikanaran hijiri mo shiranu ooi naru sukui no waza wo ware wa okonau. Ookami no shigumi no oku no sono oku no mata sono oku no okuzo tootoki. Ima made no bunka wa jigoku no bunka nari ware wa tsukuran tengoku no bunka wo. Arte da salvação Eu executo um grandioso trabalho…

Salmos

Salmos: Dádiva de Deus

Shin On Sono koro wo kaeri misureba osoroshimo yamiji tsue naku samayoishi ware. Dangai no yukute ni aru ga shirarekeri Kami no hikari ni terasarete yori. Imasara ni suginishi koto wo wasurenan waga orokasa no toga ni ariseba. Dádiva de Deus Apavorante relembrar aqueles tempos tão distantes. Escuros caminhos! Eu, perdido, sem bengala. Na minha…

Salmos

Salmos: Como viver

Yo ni shoshite Iubeki to iwade yoki koto aru yo nari michi ni aru mono kokoro seyoyume. Jookon no hito no shirushi wa majiwarite nanika wa shira ni yukashisa honomeku. Kokoro yoki wa shiroki wo shiro to sono mama ni noru koto no ha wo kiku nizo arikeru. Como viver Quem se encontra no caminho…

Salmos

Salmos: Pureza da alma

Kiyoki Mitama Kototama no chikara wa kiyoki mitama yori izurushi nakuba kai nakarikeru. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru wazazo shin no waza nari. Ikanaran yo no ootooge kitsuru tote tama kiyokereba yasuku koenan. Pureza da Alma Só num coração puro, nascerá a força do kototama. Será que não vale a…

Salmos

Salmos: Como viver

Yo ni shoshite Enman ni mono wo osamuru hito ni shite moromoro no hito shitai kuru nari. Sasayakana kototoshi iedo yurugase ni senu hito ni shite ooki koto naru. Chiisa naru manako wo moteru hakanasa wa ooi naru michi miushinau nari Como viver Um homem capaz de encontrar soluções harmoniosas acaba sendo sempre admirado por…

Salmos

Salmos: O bem e o mal

Zen to Aku Hito ni yoku omoware tashito negau hito ookata Kami wo wasure gachi naru. Me ni miyuru toku wa makoto no tokunaraji mienu toku koso Kami ni kayowame. Yoshiya yoshi hito no manako wa kakusutote ono ga manako wa kakusu yoshinaki. O Bem e o Mal Boa impressão querendo causar ao próximo, o…