Salmos

Salmos: Ley de la naturaleza

Shizen no Setsuri Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. Daishizen seifuku sento hokorikeru hito itsushika ni seifuku sarekeri. Ley de la Naturaleza Eternamente Cielo y Tierra prosperan porque todos sus movimientos se realizan con perfección. Esta belleza…

Salmos

Salmos: El hombre de convicciones

Mabito Eiketsu to yoni tataeraruru hito yori mo bannin shitau hito nozomu ware. Hito no yo no kuraku no moto wa mina ono ga te mote tsukurishi mono ni arikeru. Ooi naru nozomi ni ikuru ware ni shite chisaki koto ni mo kokoro kubaru nari. El hombre de convicciones Yo deseo ser un hombre que…

Salmos

Salmos: Verdad, belleza y bienestar

Shin Zen Bi Shin wo oshie zen wo okonai bi wo tanoshimase hito michibiku zo tengoku no michi. Shin wa michi zen wa okonai bi wa kokoro tsuchi kawan tote kokoro kudaku mo. Shin ga umu kokoro wa zen nari zen ga umu katachi wa bi nari shireyo mamehito. Verdad, Belleza y Bienestar El bien…

Salmos

Salmos: La honestidad y la mentira

Shoojiki to Uso Shoojiki no takara wa koyonaki takara nari makoto no takarazo kono takara naru. Shoojiki no hito tsukuran to ware wa ima Kami no oshie wo makubarite keri. Shoojiki no hito tsukuru ni wa mazu ono ga uso itsu wari wo sutsuru ni arikeru. La honestidad y la mentira Honestidad tesoro muy precioso,…

Salmos

Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Hito ni yoku omoware tashito negau hito ookata Kami wo wasure gachi naru. Me ni miyuru toku wa makoto no tokunaraji mienu toku koso Kami ni kayowame. Yoshiya yoshi hito no manako wa kakusutote ono ga manako wa kakusu yoshinaki. El bien y el mal Buena impresión buscando siempre causar al próximo,…

Salmos

Salmos: Gratitud

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru Kami no mihikari kakaburite yori. Hito no mi no tootoki wake wa momo no on kokoro ni kizamite wasure nebanari. Gratitud Mi creencia es si padre y madre no…