Salmos: Ley de la naturaleza

Shizen no Setsuri Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie … Leia Mais

Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Hito ni yoku omoware tashito negau hito ookata Kami wo wasure gachi naru. Me ni miyuru toku wa makoto no tokunaraji mienu toku … Leia Mais

Salmos: Gratitud

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru … Leia Mais

1 2 3 4 5