Salmos: Enfermedad

Yamai Yamai to wa mitama kiyomuru mono nareba koyonaki Kami no megumi narikeri. Ohoke naku mo Kami no shimobe ni erabareshi sachi mo itatsuki ga enishi … Leia Mais

Salmo: Pulir el alma

Mitama migaki Waga mitama migakaren to shite Ookami wa maga tou toishi mochii tamau mo. Tama migaki kokoro kiyomete yo wo sukuu tootoki miwaza ni isoshimeyo … Leia Mais

Salmos: Don divino

Shin On Fuki susabu yo arashi totemo wasurekeru Kami no hikari ni tsutsumarete yori Hitogoto to omoishi koto mo itsushika ni wagami no ue ni furikakaru … Leia Mais

Salmos: Luz de Dios

Kami no Hikari Nubatama no yamiji tsuenaku ayumu yo ni nado yasukaran hikari se ni shite. Kashikoku mo Kami no hikari ni terasaru mi no osoremeya … Leia Mais

Salmos: Cómo vivir

Yo ni shoshite Enman ni mono wo osamuru hito ni shite moromoro no hito shitai kuru nari. Sasayakana kototoshi iedo yurugase ni senu hito ni shite … Leia Mais

Salmos: Ciego

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. … Leia Mais

1 2 3 4 5