Salmos: Enfermedad

postado em: Salmos | 0

Yamai Yamai to wa mitama kiyomuru mono nareba koyonaki Kami no megumi narikeri. Ohoke naku mo Kami no shimobe ni erabareshi sachi mo itatsuki ga enishi … Leia Mais

Salmos: Don divino

postado em: Salmos | 0

Shin On Fuki susabu yo arashi totemo wasurekeru Kami no hikari ni tsutsumarete yori Hitogoto to omoishi koto mo itsushika ni wagami no ue ni furikakaru … Leia Mais

Salmos: Luz de Dios

postado em: Salmos | 0

Kami no Hikari Nubatama no yamiji tsuenaku ayumu yo ni nado yasukaran hikari se ni shite. Kashikoku mo Kami no hikari ni terasaru mi no osoremeya … Leia Mais

Salmos: Cómo vivir

postado em: Salmos | 0

Yo ni shoshite Enman ni mono wo osamuru hito ni shite moromoro no hito shitai kuru nari. Sasayakana kototoshi iedo yurugase ni senu hito ni shite … Leia Mais

Salmos: Ciego

postado em: Salmos | 0

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. … Leia Mais

1 2 3 4 5