Salmos: Luz del Oriente

Toohoo no Hikari Toohoo no hikari wa hi ni hi ni hirogorite magatsu no chikara yowari yuku nari. Toohoo no hikari ni hisomuru Kami no nazo … Leia Mais

Salmos: Gratitud

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo … Leia Mais

Salmos: Pureza del alma

Kiyoki Mitama Kototama no chikara wa kiyoki mitama yori izurushi nakuba kai nakarikeru. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru wazazo shin no … Leia Mais

Salmos: Divina sabiduría

Kami no Chie Jinchi nado shinchi no mae ni wa mahiruma no tomoshibi to shiru hito koso kashikoki. Hito no yo no momo no kurushimi kiwamureba … Leia Mais

1 2 3 4 5