Salmos: Cómo vivir

postado em: Salmos | 0

Yo ni shoshite Iubeki to iwade yoki koto aru yo nari michi ni aru mono kokoro seyoyume. Jookon no hito no shirushi wa majiwarite nanika wa … Leia Mais

Salmos: Justicia

postado em: Salmos | 0

Seigi Tadashiki wo okonau mono no mukashi yori maga no sayari no aru yo narikeri. Murakimo no inochi no kagiri tatakawan kono yo horobosu maga no … Leia Mais

Salmos: Tiempo

postado em: Salmos | 0

Toki Toki nareya aa toki nareya shinriki wo furuu mo toki no kitsureba narikeri. Waga me ni wa saki no saki made utsuru nari saredo uchiake … Leia Mais

Salmos: Dádiva de Dios

postado em: Salmos | 0

Shin On Chikara naku tsue naku tomoshibi motanu mi no Kami ni sugarade ayumi ubeshiya. Mihikari wo abiteyu kaigi no yoko michi ni soreshi ware wa … Leia Mais

1 2 3 4 5