Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Ikanaran yoki okonai mo Kami shiranu hito wa ookata riko no tame naru. Mimi chikaku hisohiso kataru hito koso wa kokoro yurusenu hito … Leia Mais

Salmos: Justicia

Seigi Kami wo chikara ni makoto no tsue mote susumu mi wa yo ni osoru mono naki wo shirikeri. Ten ni hajizu chi ni osore naki … Leia Mais

Salmos: Don divino

Shin On Sono koro wo kaeri misureba osoroshimo yamiji tsue naku samayoishi ware. Dangai no yukute ni aru ga shirarekeri Kami no hikari ni terasarete yori. … Leia Mais

Salmos: Vida

Yo ni shoshite Kannagara Kami no mani mani susumu koso uki no yo yasuku wataru michi nari. Ibukashimu nakare yo bitoyo omou koto naranu wa kokoro … Leia Mais

Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Yoki mono wo yoshitoshi ashiki wo ashi to miru manako wa tadashiki manako narikeru. Hito no me wa itsu wariete mo Kami no … Leia Mais

1 2 3 4 5