Salmos: Justicia

postado em: Salmos | 0

Seigi Kami wo chikara ni makoto no tsue mote susumu mi wa yo ni osoru mono naki wo shirikeri. Ten ni hajizu chi ni osore naki … Leia Mais

Salmos: Don divino

postado em: Salmos | 0

Shin On Sono koro wo kaeri misureba osoroshimo yamiji tsue naku samayoishi ware. Dangai no yukute ni aru ga shirarekeri Kami no hikari ni terasarete yori. … Leia Mais

Salmos: Vida

postado em: Salmos | 0

Yo ni shoshite Kannagara Kami no mani mani susumu koso uki no yo yasuku wataru michi nari. Ibukashimu nakare yo bitoyo omou koto naranu wa kokoro … Leia Mais

1 2 3 4 5